Användarvillkor

Villkor omfattas av punkt 1-12

 

1. INTRODUKTION

GiggAd.com erbjuder via internet en elektronisk marknadsplats "Som en Tjänst" där registrerad

medlem kan köpa och sälja tjänster av andra medlemmar på nedanstående villkor ("Villkoren").

GiggAd.com tillhandahåller endast en tjänst där medlemmarna på ett enkelt och kostnadseffektivt

sätt kan marknadsföra och sälja sina tjänster, medlemmarna betalar eventuella skatter och avgifter

som kan uppkomma vid försäljning av tjänsten. Detta avtal anger villkoren för Ert användande av

tjänsterna som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.GiggAd.com

("Hela Webbplatsen"). Ni accepterar detta avtal punker 1-12 och att bli bunden till dessa villkor

och har då att rätt att använda vår tjänst.

 

2. MEDLEMSKAP

Medlemskap erhålles genom att fylla i registreringsformuläret ("Bli Medlem"). Genom registreringen

accepterar Ni Villkoren och Ni åtar Er att följa de instruktioner och regler som ges avseende

Tjänsten och i enlighet med Svensk lag. Om Ni registrerar Er som ett företag bekräftar Ni att Ni har

behörighet och befogenhet att binda företaget till dessa villkor. Vår Tjänst är inte tillgänglig för,

och får inte användas av, personer under 18 år eller av temporärt eller helt avstängda Medlemmar.

Om Ni är under 18 får Ni endast använda Tjänsten med målsmans godkännande. Alias-namn och lösenord väljs vid registreringen.

 

Ni är själv ansvarig för alla vidtagna handlingar under valt alias och lösenord, och ni har endast

rätt att använda tjänsten genom att använda Ert eget alias och lösenord. Ni skall på bästa sätt

tillse att Ert lösenord hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom.

Ni har inte rätt att överlåta eller sälja Ert alias, lösenord till utomstående. Ni får heller inte

tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Ert alias, eller lösenord. Ni måste omedelbart kontakta supporten på GiggAd.com, (info[at]giggad.com) om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Vi använder tekniska lösningar för att kontrollera riktigheten av den information som våra Medlemmar lämnar vid registreringen på Webbplatsen. Eftersom det emellertid är svårt att kontrollera Medlemmars identitet på internet kan vi inte garantera att den identitet som våra Medlemmar angivit är korrekt och inte heller giltigheten av den information som medlemmar lämnar på webbplatsen GiggAd.com.

 

Vårt betygsystem för värdering av alias kan också hjälpa Er att utvärdera den medlem som Ni handlar med. Vi uppmanar Er att kommunicera med säljaren genom att använda de verktyg som finns tillgängliga på Webbplatsen.

 

3. ANNONSERING OCH FÖRSÄLJNING

En Medlem som erbjuder sig att sälja en tjänst ("Säljaren") anmodas att genomföra samtliga

beställda tjänster.

Reklam/Annonsering för egen eller annans webbsida eller att köpet sker utanför GiggAd är inte

tillåtet och kan leda till omedelbar avstängning från webbplatsen (GiggAd.com) om detta upprepas

efter varning från GiggAd.com.

Betalning tillsäljaren sker först efter att köparen markerat försäljningen som genomfört via köparens kontrollpanel.

 

SÄLJAREN

Säljaren måste ange korrekt och detaljerad information om tjänsten och villkor för försäljningen

("Giggbeskrivning") utan att utelämna information som påverkar värdet på tjänsten. Säljaren kan sälja tjänster på Webbplatsen under förutsättning att lagar och föreskrifter som finns i Sverige för respektive bransch och att det inte strider mot copyrights i något land. Det är inte tillåtet att skicka kontaktuppgifter så som E-mail adress, Skype,'Kik, Telefon nummer, SMS, MMS mm. till köparen eller eventuell köpare.

 

LAND

Ni är skyldig att försäkra Er om att en tjänst inte är olaglig att sälja. Ni måste också försäkra Er

om att det är lagligt att sälja och exportera tjänsten till en person om denne är bosatt i ett annat

land och att även köparens lands lagstiftning följs.

 

Ni anmodas att avsluta en försäljning av en tjänst som har saluförts på Webbplatsen när ett köp har

ingåtts. Ni anmodas att noga kontrollera all information om den sålda tjänsten och omedelbart vid

upptäckten av felaktig information korrigera den felaktiga informationen.

 

4. KÖPARE

Ni har möjlighet att handla alla tjänster om ni uppfyller de krav som säljaren angivit på Webbplatsen. En Medlem som har köpt en tjänst ("Köparen") är bunden till köpet såvida säljaren inte har gjort ändringar i Giggbeskrivningen som medför en försämring för köparen. Medlemmen är då berättigad att återkalla köpet. Alla köp är bindande för både Köparen och Säljaren. Köparen är skyldig att genomföra ett avtal som har slutits med Säljaren om försäljningsvillkoren inte strider mot Villkoren eller tillämplig lagstiftning. Köparen accepterar att följa den svenska lagstiftningen samt villkor. Köparen rekommenderas att noga läsa igenom Gigg beskrivningen och kontakta säljaren vid eventuella oklarheter innan köp. (GiggAd.com tar inget ansvar för kvalitet, mängd, riktighet, mm. i de tjänster/Gigg som köps eller säljs på GiggAd.com (Hela webbplatsen) då det inte är GiggAd.com som säljer tjänsterna/Giggen.) Efter att säljaren markerat Gigget som levererat (Mail och privat meddelandepå www.giggad.com skickas till köpare, det är upp till köparen att reglbundet logga in på www.giggad.com och läsa av inkommande medelanden, om mail eventuellt fastnat i skräppost filtret.) har Ni som köpare 3 dagar på er att bekräfta eller klaga på leveransen/tjänsten. Om ingen bekräftelse inkommer från köpare inom 3 dagar efter leverans anses Gigget/köpet som avslutat och godkänt av köparen, det går då inte att häva köpet eller begära pengar tillbaka.

Det är inte tillåtet att skicka kontaktuppgifter så som E-mail adress, Skype, Kik, Telefon nummer, SMS, MMS mm. till säljaren.

 

5. PROVISION OCH PRISLISTA

I samband med försäljning av tjänster genom vår Webbplats samt användande av våra tilläggs tjänster kommer debitering att ske enligt vår gällande Prislista som ingår i dessa Villkor. Provision och avgifter för eventuella tilläggstjänster debiteras i enlighet med den Prislista som gäller vid beställningen av tjänsten. Samtliga priser och avgifter för Tjänsterna skall anges SEK inklusive moms om inte annat särskilt angivits av oss. Säljaren skall betala samtliga avgifter som kan hänföras till användningen av våra tjänster och vår Webbplats.

 

Förmedlingsavgiften till GiggAd.com kvarstår som 0 kronor om tjänsten ej genomförs. Förmedlingsavgiften till GiggAd.com är 20% av försäljningsbeloppet om tjänsten genomförs.

 

PAYPAL AVGIFTER

Avgifter till och från Paypal, eventuella skatter och avgifter står köpare och säljaren själva för. Aktuell procent hittar ni på Pay pal´s hemsida.

 

7. ANSVAR

GiggAd.com granskar aldrig tjänsterna som lagts upp av Medlemmar. Vi har således ingen kontroll över tjänsternas kvalitet, säkerhet, laglighet, sanningsenlighet eller riktigheten av tjänsten, ej heller över Säljarnas förmåga att sälja tjänsten och Köparnas förmåga att köpa. Ni accepterar att ta fullt ansvar för att Era handlingar utförs enligt gällande lag. Vi kontrollerar inte den information som via andra Medlemmar gjorts tillgänglig på Webbplatsen. Det kan hända att Ni finner andra Medlemmars uppgifter stötande, oriktiga eller vilseledande. Vänligen var försiktig och använd sunt

förnuft när Ni använder Webbplatsen. Notera också att det finns möjlig risk att Ni handlar med minderåriga eller människor som agerar under falska förespeglingar. Genom att använda Webbplatsen accepterar Ni dessa risker, och accepterar även att vi inte är ansvariga för handlingar och underlåtelser från Medlemmars sida. Skulle Ni ha något krav gentemot annan Medlem till följd av denne Medlems användning av Webbplatsen accepterar Ni att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från vår sida, och Ni befriar oss (samt vårt moder-bolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav. Vi ansvarar inte för en Medlems

förlust av data eller för att ett köp förvrängts eller inte har nått Köpare eller Säljare. Vi är inte ansvariga om uppfyllandet av våra skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av sådana omständigheter utom vår kontroll som vi rimligen inte hade kunnat förutse, och vars konsekvenser vi rimligtvis inte hade kunnat undvika eller övervinna (såsom myndighetsutövning,

arbetstvister, olyckshändelser, driftstopp i det allmänna kommunikationssystemet etc).

En Medlem måste under tiden ovanstående hinder föreligger i möjligaste mån utföra sina skyldigheter. Vi (och vårt moder -bolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) garanterar inte löpande, obruten eller säker tillgång till våra tjänster, och handhavandet av Webbplatsen kan störas av många faktorer utanför vår kontroll. Webbplatsen och våra tjänster tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver vi oss från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till,

förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid. Vårt ansvar för en Medlem är under alla omständigheter begränsat till ersättning för direkta skador som inte i något fall skall överstiga ett halvt prisbasbelopp (såsom det definieras i Lag om Allmän Försäkring 1992:381) vid tiden för skadan.

 

8. ER INFORMATION

"Min Profil" avser den information som Ni lämnar till oss eller andra Medlemmar i samband med utnyttjande av Tjänsten inklusive registrering, budgivning, listning eller omdöme (inklusive, utan begränsning, beskrivningar av auktionsföremål), Era meddelanden på anslagstavlor och allt annat material som Ni företar på Webbplatsen. Ni är ensam ansvarig för Er Information och vi agerar endast som en kanal för Er distribution och publicering av Er Information på nätet. Er Information och Era aktiviteter på Webbplatsen får inte:

• vara falsk, felaktig eller vilseledande;

• vara stötande eller hotfull, nedsättande eller bryta mot upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter;

• göra intrång i utomståendes upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet;

• vara bedräglig eller involvera försäljning av förfalskningar eller stöldgods;

• bryta mot gällande lagar och bestämmelser (inkluderande men ej begränsat till exportlagar, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering, falsk annonsering);

• vara obscen, oanständig eller innehålla barnpornografi;

• göra oss ansvariga eller få som följd att vi förlorar (helt eller delvis) ISP’s eller andra leverantörers tjänster;

• länka direkt eller indirekt till eller inkludera beskrivningar av varor som: är förbjudna under dessa Villkor; som Ni inte har rätt att länka till eller inkludera;

• innehålla virus, macro virus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information;

• göra att Webbplatsen blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att Webbplatsens effektivitet och funktionalitet på något sätt urholkas. Rättigheter För att göra det möjligt för oss att använda Er Information ger Ni oss en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royalty-fri, licensierbar (till flertalet underlicenstagare) rätt att utöva de rättigheter avseende upphovsrätt, varumärken, publicering och databaser som Ni har avseende Er information, i alla nu kända och ännu inte kända media. Ni avsäger Er också alla moraliska rättigheter Ni har avseende Er Information i den utsträckning lagen tillåter. Tillgång och olovligt förfogande. Ni

accepterar att inte använda någon robot, spider, scraper eller annat automatiskt verktyg för att få tillgång till Webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande. Dessutom accepterar Ni att inte: (1) vidta någon åtgärd som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga en orimlig eller oproportionerligt stor börda på vår infrastruktur;

(2) kopiera, reproducera, ändra, härleda arbeten från, distribuera eller presentera för allmänheten något innehåll (utom Er Information) från Webbplatsen utan vårt respektive vederbörande tredje parts föregående skriftliga tillstånd;

(3) störa eller försöka störa arbetet eller andra aktiviteter på Webbplatsen; eller

(4) kringgå våra automatiska verktyg eller processer eller andra av våra tillvägagångssätt för att förhindra eller begränsa tillgången till Webbplatsen. Vi tillåter inte att Ni gör utdrag eller återanvänder större delar av vår Webbplats eller gör systematiska och upprepade utdrag eller åter användningar av mindre delar av vår Webbplats. Er användning av Övriga Medlemmars

Information. För att underlätta samspelet bland Medlemmarna tillåter vår tjänst begränsad tillgång till andra Medlemmars kontakt information. Som Säljare har Ni tillgång till alias, och annan kontakt information avseende Köparen, och som Köpare har N i tillgång till alias, och annan kontakt information avseende Säljaren. Notera att Er användning av andra Medlemmars information är begränsad i enlighet med dessa Villkor.

 

9. HANDHAVANDE AV PERSONUPPGIFTER

Ni accepterar att Era personuppgifter bearbetas i enlighet med vad som anges i vår Integritetspolicy som utgör del av dessa Villkor. Vänligen notera att Er Information kan lagras och bearbetas på våra servrar utanför EES- området i länder med mindre stränga dataskyddslagar än

i Sverige, t ex USA. Vi kommer att bevara och överföra Er Information i en säker och konfidentiell miljö. Om Ni har invändningar mot att Er Information överförs eller används på detta sätt skall Ni inte registrera Er. Ni accepterar att inte behandla personuppgifter om andra Medlemmar utan skriftligt medgivande från den andra Medlemmen eller efter att på annat sätt ha säkerställt rätten till att utföra sådan behandling. All information som en Medlem får om en annan

Medlem i samband med användning av Tjänsten får endast användas till att slutföra transaktioner ingångna via Tjänsten. Det är således inte tillåtet att använda en annan Medlems e-postadress för direkta marknadsföringsändamål eller andra typer av oönskad e-post. Brott mot denna bestämmelse kan resultera i avstängning från Tjänsten.

 

10. MEDDELANDEN

Meddelanden från oss till Er återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Er till oss skall sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till en Medlem så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

 

11. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Dessa Villkor träder i kraft när Medlemmen har registrerat sig som Medlem och gäller tills vidare. Medlem har rätt att avsluta sitt medlemskap genom att sända oss ett e-postmeddelande.

Vilket gör att medlemmen blir raderas från webbplatsen. Medlemmen har därefter inte rätt att lista

nya föremål för försäljning eller att köpa någon tjänst. Medlemskapet upphör automatiskt när Medlemmens samtliga pågående auktioner och budgivningar avslutats och vi har erhållit betalning för utestående skulder. Vi har rätt att tills vidare avstänga en Medlem som bryter eller tycks bryta mot dessa Villkor. Om en Medlem har erhållit negativ omdömes-poäng kan denne komma att avstängas från Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta en Medlems medlemskap i Tjänsten. En Medlem som har avstängts från Tjänsten eller vars medlemskap har upphört har inte rätt att återregistrera eller använda en annan Medlems konto utan att särskilt tillstånd erhållits av oss. Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att

tillhandahålla Tjänsten och avsluta samtliga medlemskap.

 

12. TVISTER OCH GÄLLANDE LAG

Svensk lag gäller för användaravtalet inklusive dessa Villkor. Tvister avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av användaravtalet och dessa Villkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, skall avgöras av allmän domstol.